Archive for the ‘Software’ Category

Pravidlo 3 prohlíže?ů

Tuesday, November 6th, 2007

Na svém po?íta?i mám nainstalované 3 internetové prohlíže?e. Konkrétn? Operu, Firefox a Internet Explorer 7. Opera a Firefox jsou nejnov?jší verze. Ptáte se pro?? Protože jedin? tímto způsobem mám 100% jistotu, že si prohlédnu všechny internerové stránky, které chci.
Opera je primární prohlíže?, která je skv?lý a zvládne tém?? vše. Pracovat s Operou je radost. Ale ob?as se vyskytne problém, a proto tu mám Firefox, který je stejn? dobrý jako Opera, ale nep?irostl mi k srdci. Takže, pokud se n?co špatn? zobrazuje v Ope?e, použiji Firefox.
A nakonec “modré é?ko.” Podle statistik je to nejpoužívan?jší prohlíže?. Není se ?emu divit. Prost? jej musím mít, už jen pro kontrolu webových stránek, které ob?as ud?lám. Abych m?l jistotu, že se zobrazí, tak jak mají. A když už selže Opera a Firefox, tak Explorer by to m?l zvládnout. Nap?íklad nastavení mého WIFI routeru funguje jen v Internet Exploreru. Ale opravdu bych si netroufl jej používat, jako primární prohlíže?.
Vynechal jsem různé další prohlíže?e, jako je nap?.: Safari. Ty nemají pro uživatele žádný význam, nepoužívat.

U?ebnice jazyka Java

Saturday, October 27th, 2007

Pokud se chcete nau?it programovat v jazyku Java ur?it? budete pot?ebovat u?ebnici. A pro za?ínající programátory bych ur?it? doporu?il knihu U?ebnice jazyka Java od Pavla Herouta. Autor je docentem na Západo?eské univerzit? v Plzni a u?it rozhodn? umí. Proto je knížka velice dob?e napsána. Ur?it? se v ní neztratí ani úplní za?áte?níci. Vše je podrobn? vysv?tleno na p?íkladech, které jsou dostupné i na Internetu.
Existují 3 díly. První se zabývá úplnými za?átky programování v Jav?, základy syntaxe a psaní kódu. Ve druhém se nau?íte vytvá?et grafické rozhraní k programům. A v posledním díle jsou popsány důležité knihovny jazyka Java. Doporu?uji koupit všechny díly. Dostanete kvalitní materiály ke studiu. Knihy se obzvlášt? hodí pro studenty vysokých škol, když vám nesta?í materiály a p?ednášky ve škole.
Autor knihy ješt? napsal U?ebnici jazyka C, 2 díly a také knihu Java a XML, kterou nemám, ale může být také užite?ná.
Krom? úplných základů, jako jsou ?ídící struktury if, cykly while a for, se samoz?ejm? nau?íte objekty, na kterých je Java založená. V knize nechybí popis práce se soubory a adresá?i, vlákna a ošet?ování výjimek. Bohužel chybí popis práce se síťovými sokety, který by se celkem hodil. Vytvá?ení apletů se ?eší až ve druhém dílu, takže, rozhodn? doporu?uji koupit všechny díly, vyplatí se to. Jeden díl stojí kolem 200K?, nic závratného.

Objectdock zdarma

Sunday, August 12th, 2007

Když už panel rychlého spoušt?ní nesta?í, ale nechcete používat nabub?elé, RAM žeroucí aplikace. Nechcete si poškozovat Windows instalací pochybných aplikací. Windows má totiž možnost, jak nahradit tyto spoušt?ci aplikace, už v základní instalaci. Použijte následující trik. Na Ploše vytvo?te libovolnou složku. Do ní si p?etáhn?te nebo vytvo?te zástupce aplikací, které chcete rychle spoušt?t a složku p?etáhn?t? ke kraji Plochy. Složka se p?ichytí a p?em?ní se v panel, ze kterého můžete normáln? spoušt?t aplikace. Panel se může automaticky schovávat. Může být umíst?n na kterémkoli okraji Plochy. P?i p?etahování ke kraji Plochy nesmí být složka otev?ená, jinak se nep?ichytí.
Výhody jsou jasné, nemusíte instalovat žádné aplikace, které by zabíraly cenné MB RAM pam?ti.

Free webhostingy

Saturday, August 11th, 2007

Pot?ebujete svoji webovou prezentaci, ale nechcete utrácet ani korunu? Ale na ?eském Internetu jste nenašli vhodného webhostéra zdarma? Mám pro Vás ?ešení. Na Free web hosting si můžete vybrat z nep?eberného množství webhstingů, které jsou zdarma. Ale nabízejí mnohem, mnohem více, než nabízejí ?eští hosté?i. Hostingy můžete hledat podle různých kritérií. Pokud chcete jen to nejlepší, tak si můžete zvolit hosting podle žeb?í?ku, ve kterém hostingy hodnotili uživatelé.
Linkuj.cz!

Pro? používat Linux?

Tuesday, July 31st, 2007

Na to Vám odpoví následující vtip.

Syn Bila Gatese se ptá: “Tati cht?l bych to zkusit se ženskou, ale nevím jak na to.”

To máš jednoduché Koupíš lístky do nejlepší lóže v ope?e, rozhlídneš se po naší garáži a vybereš si to nejlepší auto, objednáš ve?e?i v Hiltonu. Pak ji dojedeš pozvat do opery, Ve?e?e se protáhne, n?co vypijete, tak budete muset zůstat v hotelu p?es noc, objednáš lahvi?ku na pokoj a pak to p?ijde.

Ale tati co láska, procházky v p?írod?, pohledy na hv?zdi?ky.

Tomu nev??, to vymysleli linuxáci, aby to m?li zadarmo.

Vtip jasn? ?íká, že linuxáci jsou sexy fajn chlápci, co nemají problém sbalit ko?ku a užít si. Ale windowsáci jsou šeredové, co holku musí uplatit, aby s nimi vůbec n?kam šla. :D

Triple boot (Win XP, Win Vista a Ubuntu)

Monday, July 30th, 2007

Problém dual-bootu už jsem ?ešil. Tento ?lánek bude navazovat. Po?adí instalace systémů dodržíme. Jen na konec budeme instalovat ješt? Ubuntu, jak prosté. Ubuntu vy?eší zavad?? systémů, ale nic vám nebrání nainstalovat si vlastní zavad??, ale já ponechávám standardní zavad?? Grub Ubuntu. Funguje bezvadn? a nainstaluje se automaticky.
P?ed vlastní instalací systémů vše zazálohujte a disk si rozd?lte na 4 oddíly, 3 oddíly budou sloužit systémům (XP, Vista, Ubuntu), 4. oddíl bude swap pro Linux, doporu?uji kolem 2GB. Manager na d?lení disku používám GParted. Kam instalovat swap a kam ko?enový oddíl Ubuntu si vyberete p?i instalaci, ale to sami jist? poznáte. Rozhodn? uznávám, že tohle není úpln? b?žná instalace systémů, ale ur?it? to zvládnete, kdybyste jste m?li problémy, když to bude v mých silách, tak bych vám poradil.

Ubuntu

Monday, July 30th, 2007

Ubuntu zná ur?it? v?tšina z nás, pro ty ostatní doporu?uji Ubuntu. Ne, porno tam opravdu nenajdete. K vyzkoušení Linuxu se chystám už dlouho, zatím jsem se pomalu p?ipravoval a až te? jsem se odvážil. A s Ubuntu jsem nemohl rozhodn? ud?lat špatn?. Troufám si ?íci, že to je nejlepší distribuce Linuxu v sou?asnosti, jak pro pokro?ilé uživatele, tak pro totální za?áte?níky.
Kolem Ubuntu existuje rozsáhlá ?eská komunita uživatelů a ješt? rozsáhlejší sv?tová, takže 99% problémů vy?ešíte p?e?tením diskuzních fór a návodů na wiki. Takže jediné, co musíte um?t je ?íst a um?t používat tla?ítko “Hledat”. A ano musíte trochu ovládat Anglický jazyk, ale to snad nebude problém. Takže všechny vaše obavy o složitosti Linuxu jsou liché. Sta?í jen chtít.
Výmluvy typu, že ve Windows jste machr, ale v Linuxu nevíte jsou velice trapné a poukazují jen na vaši neschopnost. Znovu opakuji, že vše najdete na Ubuntu. Sta?í jen um?t ?íst.
V mnoha ohledech to je špi?kový systém, dokonce lepší, než mrkvosoftí Wokna Hastalavista. Hlavn? v menší hardwarové náro?nosti a uživatelské p?ív?tivosti. Ovšem nejlepší je instalování nových programů, které se d?je prost?ednictvím aplikace jednoduchým klikáním. Už žádné prohledávání tuny webů, stahování kvanta programlů, tady jen kliknete v seznamu, co chcete nainstalovat a dáte OK. A to jsem ješt? nemluvil o tom, že obdoba Aera z Visty, což je akcelerované prost?edí opera?ního systému se v Linuxu spustí na Celeronu 1,8 Ghz, 384MB RAM a GF 2MX, p?itom na Vist? se Aero ani nesnažilo s touto konfigurací spustit. Jedná o prost?edí Beryl, pokudy byste m?li o to zájem. Je to moc p?kné. Na Youtube se dají najít videa demonstrující jeho funkce.
Celkov? je Ubuntu výborná alternativa pro všechny mrkvosoftí systémy a možná dokonce nakope i systémům od nahryzlého jablka. Doporu?uji vyzkoušet, neprohloupíte.

Firefox fr?í, pro? ne Opera?

Wednesday, July 18th, 2007

V posledních výzkumech Firefox po?ádn? jede, skoro už dohání neporazitelný Internet Explorer. Ale pro? tolik Opera má jen zlomek podílu v internetových prohlíže?ích? P?itom je Opera stejn? dobrá jako Firefox, ba dokonce lepší. V ovládání jsou prohlíže?e rovnocenné. N?kdo ?íká, že Opera je složit?jší, ale nemyslím si to. Možná je Firefox rychlejší, co do na?ítání stránek, ale rozdíly jsou tém?r neznatelné. Ur?it? Firefox nekritizuji, ale myslím si, že by Opera m?la mít podobné výsledky v podílu používání prohlíže?ů.
Nicmén? je pravda, že když mažu na svém blogu spamy, tak používám Firefox, protože nevím pro?, ale Ope?e trvá strašn? dlouho ozna?it spamy a poté je vymazat. Skripty jsou v Javasciptu a s t?mi si Firefox poradí daleko rychleji. M?l jsem tu také kolem 1500 spamových komentá?ů a na tom si Opera vylámala zuby. Ani za půl hodiny to nebyla schopna vymazat, ale Firefox si s tím poradil asi za 5 minut.

Kvalitní copywriting

Sunday, July 15th, 2007

?lánek není moje dílo, je to pouze volný p?eklad. Originál.

Copywriting se v sou?asné dob? stal velice důležitou sou?ástí procesu optimalizace webových stránek pro vyhledáva?e (SEO). Psaní pro web se dokonce vyvinulo ve zvláštní dovednost.

“Podstrkování” klí?ových slov rozhodn? není považováno za kvalitní copywriting. Postup musí být n?jak definován. ?sp?šné SEO vyžaduje plánování. A jak se ?íká, že lepší než práci d?lat na půl, je lepší ji ned?lat vůbec, tak to platí o copywritingu dvojnásob.

Takže jak nejlépe za?ít? za?ít s n?jakým plánem je vždy dobrý nápad. Musíme mít ale na pam?ti, že zde uvedené postupy a návody musí být používány s citem a hlavn? být orientované na zákazníka. Nikdy neoptimalizujeme jen pro vyhledávací roboty. P?i psaní pro web je zákazník vždy na prvním míst?.

1 ) T?i klí?ové fráze na stran?.
T?i klí?ová slova na stránce dávají textu rozmanitost a zárove? odstra?ují p?ílišné opakování slov.
2 ) 250 nebo více slov
Se zákazníky musíte komunikovat, musí se dozv?d?t, co nejvíce informací. Déka textu závisí na mnoha v?cech. Zda je produkt nový na trhu, zda pot?ebuje detailní popis. Záleží také na vzhledu vašieho webu a na dalších mnoha v?cech.
Avšak 250 slov jako minimum dává dostatek prostoru pro popis produktu, vyjád?ení Vaší nabídky atd. a zárove? nabízí možnost ú?inného za?len?ní klí?ových slov do textu.
3 ) Pište p?irozenou formou
“P?irozený jazyk” je oblíbený termín v SEO technikách. Je tím myšleno, že ?tená? by nem?l poznat (nebo sotva by m?l poznat) pro jaká klí?ová slova je ?lánek optimalizován. Text by m?l plynout tak, jako by nebyl optimalizován pro vyhledáva?e. ?lánek nesmí působit vyum?lkovan?, ?i upjat?. Zeptejte se sami sebe, zda text nepůsobí vtírav?.
4 ) Použití frází v nadpisech a podnadpisech
Pokud to má smysl, tak to klidn? ud?lejte. Vaše pozice ve vyhledáva?ích neutrpí, pokud nebudete mít klí?ová slova v tazích . Pokud by nadpis působil s klí?ovou frází blb?, tak jej tak nepoužívejte. Existuje mnoho webů s dobrou pozicí ve vyhledáva?ích a klí?ová spojení v nadpisech nepoužívají.
5 ) Použití klí?ových slov jednou nebo dvakrát za odstavec
Op?t. Pokud to dává smysl, tak klidn?. Ale pamatujete si, co jsme si ?ekli o opakování? P?e?t?te si ?lánek nahlas. A jestliže zní blb? a vynucen?, najd?te jiná slova pro vyjád?ení. Pamatujte, že musí působit p?irozen?.
6 ) Zvýraz?ování klí?ových slov tu?ným písmem, kurzívou, nebo seznamem
Op?t se budu opakovat, pokud to má smysl, tak klidn?. Ale rozhodn? tohle nepoužívejte automaticky. Vaše stránky budou vypadat stupidn? a návšt?vníci si budou myslet, že ujíždíte na drogách.
7 ) NEPOUŽ?VEJTE klí?ové fráze místo obecných slov.
Nap?íklad nikdy nenahrazujte oby?ejné slovo “plavba” frází “Plavba do Mexika na prázdniny.” text bude působit sm?šn?.
8 ) Použití klí?ových slov v názvech odkazů
Toto není samoz?ejm? vždy možné. Klí?ovou frázi nemůžete napsat do názvu všech odkazů, ale pokud se Vám to poda?í je to samoz?ejm? skv?lé. A získáváte pomyslné body navíc.
9 ) Testujte a sledujte
Naposled, jako u p?edchozích bodů, je možné si stránky upravit do podoby, jakou požadujete. Ale všichni zákazníci nejsou stejní. Všechny weby nejsou stejné. A už vůbec nejsou stejná klí?ová slova. Proto musíte zkoušet a sledovat, co je pro Vás to nejlepší.

Jak na dual-boot Windows XP a Vista

Tuesday, April 17th, 2007

Po p?íchodu nového opera?ního systému od Microsoftu, Windows Vista, jste jist? zatoužili po vyzkoušení novinky, ale zárove? jste si cht?li nechat původní systém, konkrétn? budeme mluvit o Windows XP, na který jste zvyklí a máte v n?m instalované důležité a pot?ebné programy. Na první pohled se symbióza dvou opera?ních systémů zdá složitá, ale není to tak, nakonec sami uvidíte.
P?edpoklady: Legáln? získaná instala?ní média Windows XP a Windows Vista, nástroj na správu a rozd?lování disku GParted. Důležitým p?edpokladem je nainastalovaný Windows XP jako první, nebo ?istý disk a následná nová instalace obou systémů, kde Windows XP musí být nainstalovaný jako první. A taktéž je důležité rozd?lení disku na 2 a více oddílů, tedy každý systém musí mít svůj samostaný oddíl, samoz?ejm? oddílů můžete mít více, ale minimáln? dva. V p?ípad? prázdného disku je rozd?lení jednodušší, nehrozí žádná ztráta dat a práci s GParted si můžete vyzkoušet, ale myslím si, že práce s tímto nástrojem je intuitivní a celkem jednoduchá. V p?ípad? již naistalovaných XP je pot?eba oddíl s XP v GParted zmenšit a v nov? vzniklém míst? vytvo?it nový oddíl, kam se nainstaluje Windows Vista. Zde je důležité zálohovat, rad?ji zazálohujte celý oddíl se systémem, nebo aspo? důležitá data, o která nechcete p?ijít. P?i práci je velice jednoduché ud?lat chybu, která může být fatální. Jdeme na to.
Máme p?ipravené 2 a více diskové oddíly, ať už prázdné, nebo už instalované Windows XP v jednom oddílu. Pokud máme prázdný disk, instalujeme první Windows XP na jeden zvolený oddíl, Windows nainstalujeme známým způsobem, nic na tom není. Jako druhé instalujeme Visty a zvolím b?žnou instalaci, žádný upgrade ani nic podobného a zvolíme p?i instalaci druhý prázdný oddíl. Boot loader Visty si sám najde systém XP a po dokon?ení instalace se vám bude bez problémů po zapnutí po?íta?e zobrazovat startovací nabídka se systémy.
V p?ípad? již nainstalovaných XP jen do volného oddílu doinstalujeme Visty a je rovn?ž hotovo.
Já pevn? v??ím, že vám můj návod alespo? trochu pomohl s vy?ešním dual-bootu dvou systémů Windows.