Archive for the ‘PC’ Category

U?ebnice jazyka Java

Saturday, October 27th, 2007

Pokud se chcete nau?it programovat v jazyku Java ur?it? budete pot?ebovat u?ebnici. A pro za?ínající programátory bych ur?it? doporu?il knihu U?ebnice jazyka Java od Pavla Herouta. Autor je docentem na Západo?eské univerzit? v Plzni a u?it rozhodn? umí. Proto je knížka velice dob?e napsána. Ur?it? se v ní neztratí ani úplní za?áte?níci. Vše je podrobn? vysv?tleno na p?íkladech, které jsou dostupné i na Internetu.
Existují 3 díly. První se zabývá úplnými za?átky programování v Jav?, základy syntaxe a psaní kódu. Ve druhém se nau?íte vytvá?et grafické rozhraní k programům. A v posledním díle jsou popsány důležité knihovny jazyka Java. Doporu?uji koupit všechny díly. Dostanete kvalitní materiály ke studiu. Knihy se obzvlášt? hodí pro studenty vysokých škol, když vám nesta?í materiály a p?ednášky ve škole.
Autor knihy ješt? napsal U?ebnici jazyka C, 2 díly a také knihu Java a XML, kterou nemám, ale může být také užite?ná.
Krom? úplných základů, jako jsou ?ídící struktury if, cykly while a for, se samoz?ejm? nau?íte objekty, na kterých je Java založená. V knize nechybí popis práce se soubory a adresá?i, vlákna a ošet?ování výjimek. Bohužel chybí popis práce se síťovými sokety, který by se celkem hodil. Vytvá?ení apletů se ?eší až ve druhém dílu, takže, rozhodn? doporu?uji koupit všechny díly, vyplatí se to. Jeden díl stojí kolem 200K?, nic závratného.

Výb?r pevného disku

Sunday, October 7th, 2007

Pevný disk je v sou?asnosti jednou z nejdůležit?jších sou?ástí po?íta?e. Nebudu zde rozebírat kvality jednotlivých zna?ek, ale podíváme se na výhodnost koup? z pohledu kapacity. ?ili nejnižší cenu za GB. Myslím, že je to jedna z rozhodujících veli?in p?i nákupu HDD. A jak je známo, volné kapacity není nikdy dost. Však víme, ne? Porno, warez, filmy, MP3 a další. :D Projel jsem ceníky, vzal nejlevn?jší pevné disky a spo?ítal cenu za GB a vytvo?il následující tabulku.
Disyk

Vše jsou SATA disky. Pro zajímavost jsem do tabulky p?idal 40GB HDD, kde je nevýhodnost koup? dokonce v?tší, n?ž 1TB disku. Z tabulky je naprosto z?ejmé, že nejvýhodn?jší jsou disky s kapacitou 400-500GB. A jejich celková cena je také více, než rozumná. Když se podívám asi tak 5 let zp?t, tak jsem ješt? používal 4GB !! disk. A te? můžu mít více, než 200x v?tší kapacitu. No, není to úžasné? :)

Levný MP3 p?ehráva? a sluchátka

Tuesday, September 18th, 2007

Dnes už není MP3 p?ehráva? nic neodstupného, ceny už klesly na rozumnou úrove?. Nicmén? jsem natrefil na p?ehráva? za 199K?, což je super cena, samoz?ejm? z obchodu s plnou zárukou. Jedná se o zna?ku Logik, model Orbit, ?ili n?jaký ?ínský výrobek. Ale co dnes není z ?íny, že? A navíc dvouletá záruka to jistí. :) Ovšem p?ehráva? má pouhých 256MB pam?ti, na dnešní dobu skoro nedosta?ující velikost, ale 2 alba tam nahrajete. P?ehrajete jak MP3, tak WMA soubory. Poslechnete si radio a p?e?tete i soubory s p?íponou txt. Také není problém nahrát si n?jaké poznámky, p?ehráva? má funkci diktafonu. Zaznamenávat můžete ve dvou kvalitách zvuku. Je tu i možnost nahrávat radio.
P?ístroj má zabudovanou Li-Ion baterii, kterou je možné nabíjet pouze z USB portu po?íta?e. Výrobce dodává USB kabel, instala?ní CD a sluchátka nevalné kvality.
Povrch p?ehráva?e je matný a ?erný, nezůstávají na n?m otisky prstů, ale je to jen plast, takže odolnost bude nicmoc. Na displeji se ukazují všechny důležité informace. Název alba, písn?, datový tok souboru, zbývající a ub?hnutý ?as. Dále nastavení ekvalizéru a stav baterie. Displej má silné modré podsvícení, u kterého lze nastavit dobu svícení. Intenzitu není možné nastavit. Samoz?ejmostí je zámek kláves.
Sluchátka dodávaná k p?ehráva?i jsou samoz?ejm? nevyhovující. Špatný zvuk a jsou to špunty, které mi nesedí. Takže jsem zakoupil nejlevn?jší model o firmy Koss, model UR5 v hodnot? 180K?. Mají klasickou konstrukci a pom?rn? dobrý zvuk. K p?ehráva?i se hodí i cenovou kategorií. Doživotní záruku u výrobků Koss snad ani nemusím zmi?ovat.
Celkov? jsem s tímto audiem velmi spokojen, vše je podle mých p?edstav a za super cenu.
MP3

Objectdock zdarma

Sunday, August 12th, 2007

Když už panel rychlého spoušt?ní nesta?í, ale nechcete používat nabub?elé, RAM žeroucí aplikace. Nechcete si poškozovat Windows instalací pochybných aplikací. Windows má totiž možnost, jak nahradit tyto spoušt?ci aplikace, už v základní instalaci. Použijte následující trik. Na Ploše vytvo?te libovolnou složku. Do ní si p?etáhn?te nebo vytvo?te zástupce aplikací, které chcete rychle spoušt?t a složku p?etáhn?t? ke kraji Plochy. Složka se p?ichytí a p?em?ní se v panel, ze kterého můžete normáln? spoušt?t aplikace. Panel se může automaticky schovávat. Může být umíst?n na kterémkoli okraji Plochy. P?i p?etahování ke kraji Plochy nesmí být složka otev?ená, jinak se nep?ichytí.
Výhody jsou jasné, nemusíte instalovat žádné aplikace, které by zabíraly cenné MB RAM pam?ti.

Kopírování webových projektů? B?žná praxe.

Saturday, August 11th, 2007

Vymyslíte a zrealizujete geniální projket, který vyd?lává slušné peníze, ale po ?ase ho n?kdo sprost? okopíruje, mírn? vylepší. Vyd?lá ješt? víc pen?z a už tu máte konkuren?ní boj. Ale když se ?lov?k pohybuje v IT a Internetovém oboru, tak zjistí, že to je naprost b?žná praxe. Nu, co se dá d?lat. Podívejte se na 2 p?íkaldy, jedná se o weby, kde lze prodat a koupit odkazy. TLA - Smart Link Marketing a ?eský Slink. Know how je tém?? identické a co víc, i design se nám nápadn? podobá. Jen zjistit, kdo tu byl d?íve. Ano, se 100% jistotou to byl TLA - Smart Link Marketing.
Linkuj.cz!

Domácí video

Thursday, August 9th, 2007

P?edesílám, že nejsem kdovíjaký odborník na video, ale n?co už jsem nato?il. Spousta lidí má doma videokameru, obvykle si ji koupili v n?jakém nadšení, ?i euforii. Pár dní doma s kamerou blbnou, ale po týdnu už kamera leží v kout? a práší se na ni. Je to tím, že nemají fantazii a nenapadne je, co to?it. A také tím, že nato?ené záb?ry jsou pov?tšinou nudné.
V sou?asnosti je nejlepší mít digitální videokameru, snadno si stáhnete záb?ry do PC a pomocí programu snadno sest?íháte. St?ih je velice důležitý, protože, i když nato?íte hodinu záznamu, tak se na to nikdo dívat nebude. Ideální je ti sest?íhat tak 10, 20 minut ?asu, potom už to bude koukatelné a vhodné je p?idat hudbu, bez ní bude taky nuda. Plus n?jaké titulky, o? se jedná, co je vid?t na záb?rech atd.
Důležité je také to mít dob?e nato?ené. Rozmyslet si, co budu to?it, kde, jak a pro?. Mít dob?e nesv?tlenou scénu. Mít klidnou a pevnou ruku, žádné zb?silé létání kamery ze strany na stranu. Se zapnutým nahrávání zbyte?n? nechodit, záb?ry v chůzi v?tšinou nestojí za nic. Záb?ry musí být pomalé, ideáln? jen na jednu stranu. Se zoomem taky opatrn?, ideáln? jen p?íblížit a ud?lt st?ih. Nic není horší, než p?ibližování a oddalování, nekolikrát za sebou.
Je dobré v?d?t, že na takový domácí klip je rozumná délka tak kolem t?ch 10-20 minut, možná i mén?, aby to bylo poutav?jší. Dobré je používat jen jeden typ p?echodu mezi záb?ry, různé hezké srdí?kovité apod. působí trapn? a cirkusácky, vyhýbejte se jim.

Nový projekt - Algoritmy

Monday, August 6th, 2007

Momentáln? rozjíždím nový webík. Budu na n?m psát o typických algoritmech, se kterými se setká každý za?ínající programátor. Pokud Váš projekt zaujal, tak neváhejte a navštivte mé stránky.

Obal na notebook za 99K?

Tuesday, July 31st, 2007

Už delší dobu hledám obal na můj notebook HP 500 za rozumnou cenu. Dnes jsem navštívil obchod Levné knihy, kde jsem náhodou objevil vyhovující obal na notebook za skv?lých 99K?.
Obal je šedé barvy celkem tvrdé konstrukce, i když je pouze s odolné látky a tvrdého kartonu. Nelze jej úpln? zav?ít, jen na jakousi p?ezku s magnetem. Dodává se s popruhem p?es rameno, který se upíná do plastovýh p?ezek. Celý vnit?ek je samoz?ejm? vystlán m?kkým materiálem, který notebook ur?it? ochrání.
Ale mi ovšem nezabránilo v nutných úpravách obalu. P?es rameno jej nosit nebudu. Notebook nosím v oby?ejném batohu a p?ezky zavazely vkládání notebooku, takže musely být u?ezány nožem. Hnedle se tam po?íta?i lépe vklouzlo. Taktéž magnetka se mi nelíbila v blízkosti pevného disku, takže za pomoci šroubováku byla odpá?ena. Nyní už jsem byl se stavem obalu spokojen. Amůžu jej vesel používat.
Obal je ur?en údajn? pro 15″ notebooky, nicméne můj notebook je 14″ a obal je na n?j p?ímo ušitý. Můj notebook má ší?ku 33,5 cm, délku 25 cm a tloušťku 3,5 cm. Ší?ku a tloušťku bych nedoporu?oval p?ekra?ovat, protože v?tší notebook se do obalu opravdu nevejde. Na délku máte rezervu kolem 3-4 cm. Rozhodn? to byla dobrá koup?, doporu?uji.
brasna1
brasna2
brasna3

Pro? používat Linux?

Tuesday, July 31st, 2007

Na to Vám odpoví následující vtip.

Syn Bila Gatese se ptá: “Tati cht?l bych to zkusit se ženskou, ale nevím jak na to.”

To máš jednoduché Koupíš lístky do nejlepší lóže v ope?e, rozhlídneš se po naší garáži a vybereš si to nejlepší auto, objednáš ve?e?i v Hiltonu. Pak ji dojedeš pozvat do opery, Ve?e?e se protáhne, n?co vypijete, tak budete muset zůstat v hotelu p?es noc, objednáš lahvi?ku na pokoj a pak to p?ijde.

Ale tati co láska, procházky v p?írod?, pohledy na hv?zdi?ky.

Tomu nev??, to vymysleli linuxáci, aby to m?li zadarmo.

Vtip jasn? ?íká, že linuxáci jsou sexy fajn chlápci, co nemají problém sbalit ko?ku a užít si. Ale windowsáci jsou šeredové, co holku musí uplatit, aby s nimi vůbec n?kam šla. :D

Jak se zviditelnit a dosáhnout úsp?chu?

Monday, July 30th, 2007

Jak na to? Jednoduše. Pokud máte svůj blog a píšete kvalitní ?lánky s velkou informa?ní hodnotou jako já. Ale ješt? jste nedosáhli úsp?chu, ale ur?it? na to máte. Tak není nic jednduššího, než využít služeb serveru Volné ?lánky. A zve?ejnit tam svoje mistrovská díla s odkazem na svůj blog, získáte spousty odkazů. A kdo ví, možná Váš špi?kový ?lánek použije spousta jiných autorů na svých blozích a bude jej muset zve?ejnit s Vaším odkazem. Myslím, že vysoká návšt?vnost Vás potom nemine. tetnto projekt je skv?lým po?inem na ?eském Internetu a rozhodn? velkým p?ínosem pro schopné blogery. Využijte šance, dokud tu je.